خلاقیت چیست ؟

خلاقیت یک پدیده ذهنی است در واقع  فرآیندی که افراد خلاق استفاده میکنند خلاقیت نام دارد . فرد خلاق کسی است که فکر و ایده جدیدی دارد و به دنبال روش جدیدی برای هر موضوع است. به عنوان مثال، هر کدام از افراد عادی در مواجه شدن با شیشه کثیف خودرو، به این فکر می افتند که شیشه را تمیز کنند. ولی فرد خلاق احتمالا به این فکر می کند که چگونه می توان شیشه ای تولید کرد که کثیف نشود. در اینجا فرد خلاق با خلاقیت خود به دنبال راه تازه برای یک مشکل است. مثلا در مثال فوق خلاقیت فرد ایده ای برای تولید شیشه ای که هرگز کثیف نشود منتهی می شود.

Mental characteristic that allows a person to think outside of the box, which results in innovative or different approaches  to a particular task.

خلاقیت طبق تعریف در فرهنگ لغات به خصوصیات ذهنی که به شخص اجازه می دهد تا در خارج از جعبه  فکری مرسوم در جامعه فکر کند، که نتیجه رویکرد نوآورانه یا متفاوت به یک کار خاص را میشود . در واقع میتوان گفت که خلاقیت عامل اصلی ایجاد کسب وکار و یا رشد جوامع بشری می باشد و هر فرآیندی تحت تاثیر خلاقیت به رشد و بالندگی می رسد .

خلاقیت یک خصوصیات از اصلی کارآفرینان می باشد و شاید بهتر است بگوییم یکی از ویژگی های اصلی کارفرآینان موفق می باشد که با دید خلاق و متفاوت ارزش ایجاد می کنند . و کسب وکار خود در هر لحظه با خلاقیت و استفاده از تکنیکهای خلاقان هدایت می کنند .چه بسیار افراد خلاق که به دلیل نداشتن راهنما و مشاوره  نمی تواند از این خلاقیت در جهت درست استفاده کرده و فرصتهای ناب کارآفرینی را از دست می دهند . بطور مثال در همین مثال شیشه های کثیف اگر فرد دانش لازم برای اجرایی کردن نداشته باشید خلاقیت او در همان ابتدا نابود و به اثر می شود و به زباله دان ذهن فرد می رود . در حالیکه با دانش و تجربه در لازم فرایند کارآفرینی میتوان ایده به محصول نهایی تبدیل کرد و شرایط کلی حتی جهان برای مردمان تغییر داد.