تفکر خلاق + سیستمی

دوره تفکر خلاق + سیستمی

در این دوره ما به شما آموزش می دهیم چگونه خلاق باشید ، و در مرحله بعد چطور ایده خلاق خودتون با تفکر سیستمی اجرایی کنید.

دوره فروش حرفه ای

در این دوره ما به شما فنون مذاکره در حین فرایند فروش و جذب مشتری را آموزش می دهیم.

دوره مقدماتی MBTIتیپ شناسی شخصیت مقدماتی MBTI

در این دوره ما به شما یاد می دهیم چطوری تیپ شخصیت مشتریتون شناسی کنید و از این طریق بیشترین سطح رضایت رو در او ایجاد کنید.