سرمایه گذار:

 سرمایه گذار به فردی گفته می شود که سرمایه اش را در یک کسب وکار به امید کسب بازده مورد انتظار سرمایه گذاری می کند.

به این ترتیب می توان گفت تنها ریسکی یک سرمایه گذار متقبل می شود ریسک مالی است یعنی اینکه به بازده مورد انتظار نرسد (و حتی ممکن است در مواقعی زیان بزرگی را متحمل شود، برای مثال نتواند اصل پول خود را دریافت دارد)

اما کارآفرین علاوه بر ریسک مالی، مخاطرات دیگری نظیر ریسکهای اجتماعی، حیثیتی و مانند آنها را نیز می پذیرد، بنابراین کارآفرین در معرض پذیرش و تحمل ریسکهای گسترده تری است که با تمام وجود این ریسکها را پذیرفت تا بتواند با استفاده از سرمایه شخصی و یا شرمایه گذاران خلق ارزش کرده و یک کسب وکار راه اندازی کند.

سرمایه گذار کسی است که سرمایه(مالی) را در اختیار افراد(در اینجا منظور کارآفرینان) می گذارد و در برابر آن در سود و منفعت به  دست آمده نیز شریک می شود.سرمایه گذاران بیشتر به دنبال سود و نیز تضمین های لازم برای سرمایه گذاری خود هستند . در حالت کلی سرمایه گذار پس بررسی  Business plan بخصوص قسمت تحلیل های مالی در صورت پایین بودن ضریب ریسک و همچنین بالا بودن نرخ بازگشت سرمایه  ROI تمایل به سرمایه گذاری درفرآیند می کند و در دیگر امور در بیشتر موارد دخالتی ندارد. در حالی کارآفرین با در نظر گرفتن تمامی شرایط و با رفع ابهام از شرایط و پیدا فرصت کارآفرینی و قبول ریسک تمام تلاش خود را  میکند تا نهایت استفاده را از تشخیص فرصت مناسب را انجام دهد .

یکی از کمک های مشاورین کسب و کار همین تهیه تحلیلهای مالی و بیزنس پلن برای اتصال کارآفرینان به سرمایه گذاران می باشد .