با توجه به تعریف ارایه شده در داکیومنت ReactJs این تابع یه مقدار حفظ شده بهتون بر میگردونه، این یک تابع (func) و آرایه ای از dependency ها(arr) رو میگیره و همانند useEffect هر بار که dependency ها تغییر پیدا کنند(مقادیر arr تغییر پیدا کنند) تابع ای که به عنوان ورودی داده شده را صدا میزند و مقدار آن را برمیگرداند(تابع func را صدا میکند و مقدار آن را بر میگرداند)