نوآوری :

به معنای تجاری کردن یک اختراع یا ابداع است. یعنی فرد نوآور این توانایی را دارد که قابلیت استفاده و صرفه اقتصادی محصول یا خدمت جدیدی را بررسی کرده و درصورت امکان آن را تجاری کند یعنی به بازار معرفی کند. به این ترتیب می توان گفت که هر کارآفرینی می بایست لزوماً نوآور باشد اما هر فرد نوآور لزوماً کارآفرین نیست.

نوآور کسی است که قابلیت استفاده و مقرون به صرفه بودن محصول اختراع شده را بررسی و در صورت امکان، آن را تجاری می کند. در مثال قبل، پس از اختراع شیشه توسط مخترع، فردنوآور بررسی می کند، که شیشه تولید شده در مقایسه با شیشه های قبلی، چقدر مقرون به صرفه و اقتصادی است؟

در اینجا به شما پیشنهاد می کنم مقاله های مربوط به کارآفرینی را مطالعه بفرمایید : تفاوت مدیر و کارآفرین ، تفاوت کارآفرین و سرمایه گذار .