سیستم ها ( Systems ) :

 سیستم  در کسب و کار مجموعه ای از روشهای کسب وکار مرتبط به هم هستن که در یک واحد کسب وکار برای یک هدف مشخص با یکدیگر کار می کند. یک سیستم دارای نه مشخصه است  : اجزا – اجزا مرتبط – مرز – هدف – محیط- میانجی – واسط – محدودیتها – ورودی – خروجی . هر سیستم مجموعه ی از چندین فرآیند است ،

فرآیند ( Process) :

مجموعه ای مشخص ومرتب شده از فعالیتهای کاری می باشد ، که ستاده را به داده تبدیل می کند . انواع فرآیندها  در داخل یک کسب وکار  فرایندهای هسته ای ، فرآیندهای اصلی ، فرآیندهای پشتیبانی ، فرآیندهای مدیریتی.

فرآیندهای هسته ای : اینگونه فرآیندها هدف اصلی تشکیل سازمان می باشند ، این فرآیندها مرتبط با محصولات تولیدی و یا خدماتی ارائه شده توسط سازمان می باشند ، یک سازمان به تعداد محصولات و یا خدماتش فرآیند هسته ای دارد .

فرآیندهای اصلی : این فرآیندها باعث تحقق فرایند های هسته ای می شوند به طوریکه اگر این فرآیندها وجود نداشته باشند فرآیند هسته ای محقق نمی شود .

فرآیندهای پشتیبانی : این فرآیندها باعث اجرای اثر بخش فرآیندهای اصلی می گردند.

فرآیندهای مدیریتی : فرایندهای را گویند که در حیطه وظایف مدیریت ارشد سازمان می باشد .