کسب و کار خانوادگی: 

کسب و کار خانوادگی، یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند. به عبارت دیگر به کسب و کارهایی کسب و کار خانوادگی  گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل آن می‌نمایند. این نوع کسب و کار ها را می‌توان در بسیاری از کشورها همچون ایتالیا مشاهده نمود و یکی از مدلهای اصلی کارآفرینی  و ایجاد کسب وکار دانست .

در تعریف کسب و کار خانوادگی ، سه عامل مهم مطرح می باشد: خانواده، مالکیت و مدیریت. آنچه که از یافته های تمام تحقیقات بر می آید این است که همگرایی عامل خانواده و تنها یکی از دو عامل مالکیت و مدیریت (خانواده و مالکیت یک کسب و کار ، یا خانواده و مدیریت یک کسب وکار) می تواند تعریفی از یک کسب و کار خانوادگی ارایه دهد. به دلیل اهمیت بسیار زیاد شرکت ها و کسب و کارهای خانوادگی در رشد و توسعه ی اقتصادی و همچنین اشتغال زایی و رفع بیکاری، بسیاری از کشورهای جهان نسبت به این نوع کسب و کار و کارآفرینی روی آورده و برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفداری را در این زمینه انجام می دهند.

عوامل موثر در کسب و کار خانوادگی:

ویژگی های خانواده – شرکت (کسب و کار)

 • وحدت و یگانگی
 • شناسایی و درگیری
 • انتظارات و اهداف 

حاکمیت و مالکیت در کسب و کار های خانوادگی 

 • تمرکز
 • سازگاری هدف (اهداف یکسان)
 • افق‌های بلندمدت

عوامل محیطی در کسب و کار های خانوادگی

 • ثبات سیاسی
 • محیط قانونی
 • تاُثیرات فرهنگی

ویژگی های نوع مخاطره در کسب و کار های خانوادگی

 • جهت گیری پذیرش ریسک
 • نوآوری
 • اثربخشی
 • سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد

عوامل بالا همه در رشد بقای کسب وکار های خانوادگی تاثیر به سزای دارند .