برنامه ریزی استراتژیک:

یک فعالیت مدیریت سازمانی  و یا کسب و کار در سطح مدیران ارشد است که برای تنظیم اولویت ها، تمرکز  انرژی و منابع، تقویت عملیات، اطمینان از اینکه کارکنان و سایر ذینفعان در حال تلاش برای دستیابی به اهداف مشترک هستند.

ایجاد توافق در مورد نتایج  مورد نظر، و ارزیابی و تنظیم جهت سازمان در پاسخ به متغییر های محیطی در حال تغییر ، این یک تلاش نظام مند است که تصمیمات و اقدامات اساسی را ایجاد می کند که شکل و هدایت آنچه را سازمان می خواهد انجام دهد ، چه کسی آن را خدمت و وظیفه را انجام می دهد ، چه کاری انجام می دهد.

برنامه استراتژیک متمرکز بر آینده است . برنامه ریزی استراتژیک موثر نه تنها در مورد جایی که یک سازمان در حال رفتن است و اقدامات لازم برای پیشرفت، بلکه همچنین نشان می دهد که چگونه موفق خواهد شد.

تعریف برنامه ریزی استراتژیک
هانگر و ویلن مدیریت استراتژیک را مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی تعریف کرده اند کهعملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می کند. مدیریت استراتژیک عبارت است از تدویناستراتژی، اجرای استراتژی و کنترل استراتژی.

در تعریف دیگری از مدیریت استراتژیک، پیرز و رابینسون معتقدند، مدیریت استراتژیک به عنوان مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات تعریف می شود که نتیجه آن تدوین و اجرای طرح هایی است که برای رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده اند.

مرحله تدوین استراتژی در مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی و طرح ریزی استراتژیک گفته میشود، که در آن پس از بررسی محیطی که شامل محیط داخلی و خارجی سازمان می شود، به تدوین استراتژی با توجه فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان پرداخته می شود.

مدیریت استراتژیکفرایندی است که به وسیله آن مدیران برای ، دراز مدت ،فعالیت های سازمان و اهداف را تعیین کرده و استراتژی های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه های عملی ( عملیاتی ) برای اجرای استراتژی ها را انتخاب می کنند.

مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک :

.I تحلیل، شناخت و هدف‏گذاری(Goal Setting)

.II تدوین استراتژی(Strategy Formulation)

.III اجرای استراتژی(Strategy Implementation)

.IV ارزشیابی و کنترل(Evaluation & Control)

.I تحلیل، شناخت و هدف‏گذاری(Goal Setting): 

  • تجزیه و تحلیل وضع موجود
  • شناخت مسائل استراتژیکی
  • شناخت عوامل محیطی
  • شناخت فرصت‏ها و تهدیدهای محیطی
  • شناخت نقاط قوّت و ضعف درونی
  • تجزیه و تحلیل فرصت‏ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوّت و ضعف درونی(SWOT Analysis)
  • ارزیابی مجدد مأموریت و اهداف
  • تنظیم گزینه‏ های مختلف استراتژی